תקנון השימוש
לחץ אישור לקבלת שם וסיסמא מהמערכת לאחר מילוי הפרטים לחץ ביטול לחזרה למסך הראשי
הגדרות לצורך מסמך זה
"אתר" - כולל התוכנה לניהול תזרים מזומנים תחת כותרת B+ והדומיין www. bplus.co.il
"תוכנה" - תוכנה לניהול תזרים מזומנים - B+
"משתמש" - כל אדם אשר נרשם וביצע שימוש כל שהוא בתוכנה בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
"הנהלת האתר" - בעלי האתר, בעלי הדומיין , כותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.
השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.
כמו כן, יחולו על המשתמש במערכת B+ התנאים וההגבלות הכלולים במסמך המחירים ותנאי שימוש הנמצאים באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.
כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור באיזו מהוראות תקנון זה. מובהר בזה כי השימוש שנעשה באתר על ידי המשתמש נעשה באחריותו בלבד והאתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיים, בכל צורה שהיא לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בכל הקשור לשימוש באתר, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, והמשתמש מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מנהלי האתר בכל הקשור לכך.
תיתכן אפשרות שבמידע, בנתונים ובתחשיבים שמופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה.
אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ פיננסי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.
מובהר ומוסכם מראש, כי אין בשימוש באתר, על ידי המשתמש כדי ליצור בין הצדדים מערכת יחסים משפטית כלשהי, לרבות כזו של יועץ, קבלן, ספק שירות וכיו"ב, באופן שלהנהלת האתר ו/א לאתר, אין כל מחוייבות משפטית שהיא כלפי המשתמש.
אין באמור במסמך זה משום מצג מצד הנהלת האתר בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התחשיבים, והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התחשיבים, והשירותים מוצעים למשתמש "כמות שהם" (as is), בלא כל התחייבות. הנהלת האתר מתנערת בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התחשיבים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.
בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
הנהלת האתר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר.
הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. בכל מקרה, גבול האחריות המקסימלי של האתר ו/או הנהלת האתר, כלפי המשתמש, לא יעלה על גובה דמי שימוש חד פעמיים באתר.
אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת.
מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים כאמור לעיל, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב , ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.
במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתנאים האמורים במסמך זה אינו ניתן לאכיפה בעוקב לחוקים הרלוונטיים, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של הנהלת האתר בלבד.
הנהלת האתר איננה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות האתר ו/או התוכנה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד.
הנהלת האתר לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים שהיו בחזקתה או בשליטתה- שימוש על ידי המשתמש באתר ן/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שכותרתו - תנאי השימוש באתר.
לחץ אישור לקבלת שם וסיסמא מהמערכת לאחר מילוי הפרטים לחץ ביטול לחזרה למסך הראשי